Hildebrandstraat 14
5242 GE Rosmalen
06-20406009
073-5217753
b.vandermeer@home.nl
http://www.bobvandermeer.info
http://www.bullying.nl

Exit stichting E2V2 | Afdrukken |  E-mail

Overzicht van gratis activiteiten Stichting E2V2
Periode 17-05-2002/31-12-2009


Inleiding

Op 17 mei 2002 werd de stichting Europees Expertisecentrum voor Veiligheid (E2V2) opgericht. De redenen hiervoor waren velerlei.

De eerste reden was dat ik ontevreden was met de aanpak van pesten en geweld op Nederlandse scholen en de stichting mij de mogelijkheid gaf kritiek te uiten op de aanpak van het ministerie van OCW en van mijn toenmalige werkgever, het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) in Utrecht. Dit centrum is een van de drie landelijke pedagogische centra in Nederland, welke drie instituten verantwoordelijk zijn voor de gehele onderwijsinnovatie in Nederland.

En de tweede reden: op deze manier kon ik subsidie voor mijn werkgever, het APS, verwerven via subsidiegevers als Rabobank Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Unique Child Foundation en Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS). Mijn werk binnen het APS werd mij namelijk vanaf 1997 onmogelijk gemaakt. Door eerst eigen professionaliseringsgelden en royalties voor mijn boeken en artikelen in te brengen voor het maken van te verkopen dvd's en publicaties, kon ik, door mijn stichting, daarnaast ook nog subsidie voor mijn werkgever verkrijgen, met behulp waarvan ik - aan mijn onderwerp - kon blijven werken en niet 'afgemaakt' of op een zijspoor kon worden gezet.

Ik heb het gered, de stichting is echter overbodig geworden. Rest nog een overzicht van de activiteiten die ik met eigen gelden gratis voor het Nederlandse onderwijs heb uitgevoerd om pesten goed aan te pakken.

Activiteitenoverzicht

Met ingang van 17-05-2002 tot en met 31-12-2009 werden, met inkomsten verkregen uit het verzorgen van lezingen en workshops voor het onderwijs en het bedrijfsleven, de volgende activiteiten gratis door mij voor de stichting Europees Expertisecentrum uitgevoerd:

- Beantwoorden van vragen van studenten over onderzoeksmogelijkheden.

- Maken van content voor www.pesten.net.

- Bekostiging van de website www.pesten.net, welke site, in 1998 opgericht, jaarlijks meer dan een miljoen keer werd gehit.

- Beantwoorden van informatieve vragen van studenten voor het maken van een onderzoeksopzet, het houden of samenstellen van een workshop voor medestudenten of adviezen voor een scriptie.

- Stagebegeleiding van een HBO-studente.

- Bekostiging van een onderzoek, uitgevoerd door twee studenten van de Saxion Hogeschool, locatie Deventer, naar een mogelijke relatie tussen de mate van geliefdheid, gemeten met behulp van de sociogrammethode, en het zelfbeeld, gemeten met behulp van de CBS-K van leerlingen. Een samenvat-ting hiervan is op www.bobvandermeer.info opgenomen.

- Hulp aan leerlingen basis- en voortgezet onderwijs bij de voorbereiding van een spreekbeurt over pesten.

- Beantwoorden van vragen van leerlingen basis- en voortgezet onderwijs voor het maken van een werkstuk over pesten.

- Beantwoorden van vragen van ouders van gepeste kinderen.

- Nazorg aan ouders die deelnamen aan een lezing voor ouders op scholen voor basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs.

- Geven van adviezen voor de SIRE-Campagne tegen elektronisch pesten; samenstellen en houden van een toespraak op de persconferentie op 9 januari 2006.

- Voorbereiden van een toespraak voor de onderwijswoordvoerders van het Vlaamse Parlement in Brussel en het houden van deze toespraak op 25 april 2006. Onderwerp: de gevolgen van pesten.

- Verzorgen van gratis lezingen voor scholen voor basisonderwijs in mijn woonplaats Rosmalen.

- Beoordeling van beleidsplannen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en het geven van adviezen ter verbetering van deze plannen.

- Verzorgen van een workshop voor studenten Criminologie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Onderwerp: aanpak van geweld op en buiten school.

- Verzorgen van een workshop voor Pabo-studenten van de Hogeschool Leiden. Onderwerp: een structurele aanpak van pesten door scholen voor basisonderwijs.

- Geven van interviews aan dag- en weekbladen (onder andere Metro, Spits, NRC-Next, NRC-Handelsblad, Het Parool, De Telegraaf, De Volkskrant, Brabants Dagblad). Onderwerpen: geweld op school, pesten op school, pesten op het werk, het programma De Gouden Kooi.

- Geven van interviews aan onderwijsbladen, zoals het NKO-blad. Onderwerp: pesten op school.

- Geven van interviews aan radioprogramma's: meerdere omroepen, zoals BNR, radio 1 en 2 en lokale zenders, zoals Omroep Utrecht en Rotterdam-Rijnmond.

- Geven van interview aan tv-programma NOVA. Onderwerp: pesten in De Gouden Kooi.

- Beantwoorden van vragen van journalisten van dag- en weekbladen, radio en tv in verband met de namen van mogelijke slachtoffers en ideëen voor een behandeling van onderwerpen.

- Het beantwoorden van vragen via e-mail van studenten Journalistiek, met behulp waarvan zij een interview samenstelden.

- Geven van tv-interviews aan studenten Journalistiek.

- Analyse van de PRIMA-methode van het NIGZ. Contactopname met de directies van APS, NIGZ, TNO en dagbladjournalisten.

- Voeren van gesprek met medewerkers van de vakgroep Pychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Onderwerp: sociogrammethode en sociometrische statustypen.

- Voeren van gesprek met medewerkers van de vakgroep Sociologie van de Rijks Universiteit Groningen. Onderwerp: pesten.

- Geven van commentaren op ontwikkelingen op het gebied van pesten en plaatsing ervan, onder het kopje commentaar op www.pesten.net.

- Het ongevraagd geven van adviezen aan ministers en staatssecretarissen van het ministerie van OCW over de aanpak van pesten en geweld.

- Het voeren van een gesprek met de directrice van het project VIOS (Veilig In en Om School) in Amsterdam.

- Schrijven van het overzichtsartikel 'Aanpak van pesten, oorzaken van mislukking' en plaatsing ervan op www.pesten.net.

- Besteding van gemiddeld twee uur per dag aan het beantwoorden van vragen van leerlingen, leerkrachten, studenten en ouders over (de gevolgen en de aanpak) van pesten, in de periode 2002 tot en met december 2009 (400 uur per jaar): 3200 uur/400 dagen.

- Deelname aan een expertmeeting: promotie-onderzoek van Carla Goosen naar vertrouwenspersonen, klachtencommissies en klachtenprocedures.

- Verlenen van medewerking aan een onderzoeksopzet van het Global Initiative on Psychiatry (GIP) in Hilversum om, via de structurele aanpak van pesten, geweld binnen Roemeense scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, terug te dringen. De titel van de onderzoeksopzet luidde: Prevention and awareness raising of violence of violence and bullying in Bulgaria. Project-coördinator: dr. Francisca Goedhart.

- Bekostiging van de site www.bobvandermeer.info, vervaardigen van content en plaatsen van content op deze site.

- Gesprekken met Tweede Kamerleden van PVV en CDA over aanpak van geweld/pesten.

- Deelname aan een rondetafelconferentie in 2007, georganiseerd door de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer, over een goede aanpak van pesten.

- Activiteiten rond een door een student opgestelde Verklaring aanpak van pesten. PvdA, Groen Links en SP schaarden zich achter deze verklaring, waarin - onder andere - mijn aanpak van pesten was opgenomen.

- Beantwoorden van door de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer gestelde vragen over aanpak van geweld, waaronder 30% vragen over pesten, en deelname aan de tweede rondetafelconferentie op 01-04-2009 in de Tweede Kamer over deze vragen.

- Gratis, via mail, verstrekken van achtergrondinformatie aan diverse doelgroepen.

- Voorbereiden van inleiding en workshop op een symposium over pesten, d.d. 15-09-2010, in Warschau.

- Overleg met Fiep Westendorp Foundation in Amsterdam over het maken van pictogrammen voor leerlingen groepen 1-3 basisonderwijs.

Bob van der Meer
31-12-2009

 

 

 
© 2018 Bob van der Meer